Grunty orne w miejscowości Wiesiołów, gm Dąbie

[ Aukcja Stacjonarna ]


Aby zobaczyć więcej zaloguj się
138 000,00 zł netto ( cena minimalna )
Do końca: Zakończone ( wt 18 lut 2020 12:19:16 )


Więcej informacji jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników


 • Stan

  Nowy


 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty MRUK


ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki gruntów rolnych niezabudowanych o powierzchni 3,7300 ha w miejscowości Wiesiołów,  gmina Dąbie, powiat kolski


Cena minimalna – 137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto).


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:   Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołów, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołków, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:


- Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg SR P-SM GUp 170/19 – Nieruchomości Wiesiołków” na adres: Syndyk masy upadłości „Małgorzaty Mruk. w upadłości likwidacyjnej, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4 a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.


- Wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia 20 grudnia 2019 roku.


Bank Pekao S.A. 30 1240 3813 1111 0010 9098 9082


1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;

2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty.

5. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

7. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

8. Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125 i w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu tel. 61 8510023 lub 61 8551978.9. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu w kancelarii notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu ul. Garbary 95/11 oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce w sprzedaży.


REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WIESIOŁÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MAŁGORZATY MRUK   W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży z wolnej ręki przez Syndyka Masy Upadłości Małgorzaty MRUK w upadłości likwidacyjnej, zwanej dalej Upadłym, w toku postępowania upadłościowego czterech nieruchomości Upadłego położonych w miejscowości Wiesiołów, Gmina Dąbie, powiat kolski, województwo wielkopolskie.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

- Nieruchomość niezabudowana – grunty orne, działki o numerach 125/1 i 206/1 , o powierzchni łącznej  3,7300 ha. Położonej w miejscowości Wiesiołków, (obręb geodezyjny 0024 Wiesiołów, gmina Dąbie, powiat kolski), dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060399/2  za cenę nie niższą niż  137 700,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych netto). Sprzedaż Nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

Regulamin oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości udostępniane są wszystkim zainteresowanym w:

Biurze Syndyka w Poznaniu przy ul. Kopernika 4a lok. 15. Po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu tel. 603552868

Kancelarii Notarialnej Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023

oraz na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce w sprzedaży.
Ogłoszenie

Syndyk zamieszcza ogłoszenie o sprzedaży Nieruchomości, zwane dalej Ogłoszeniem, co najmniej w jednym lokalnym dzienniku, co najmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

W Ogłoszeniu Syndyk zawiera co najmniej opis Nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium, nazwę i adres kancelarii notarialnej, w której składane mają być oferty oraz termin składnia ofert, zwany dalej Terminem składania ofert.

Oferta i jej złożenie

Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze pisemnego przetargu, z zastrzeżeniem postanowienia 22 Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie, przed upływem Terminu składania ofert, pisemnej oferty nabycia Nieruchomości z proponowaną ceną nabycia netto przekraczającą Cenę wywoławczą. Cena musi zostać wyrażona jednoznacznie poprzez wskazanie jej kwoty jednocześnie liczbowo oraz słownie.

Oferta powinna ponadto zawierać:

nazwę lub imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę, status prawny oferenta, osoby upoważnione do jego reprezentacji (należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta), telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski;

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem;

oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i techniczny Nieruchomości i że zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, także takich, które mogą się ujawnić w przyszłości;

oświadczenie, że oferent uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia Terminu składania ofert;oświadczenie, że oferent – w przypadku wybrania jego oferty – zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą Nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne.

Do oferty należy dołączyć:

dowód uiszczenia wadium w kwocie wskazanej w Ogłoszeniu na wskazany w nim rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości; rachunek bankowy musi zostać uznany kwotą wadium najpóźniej w dniu Terminu składania ofert;

w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (ewidencji) datowany nie wcześniej aniżeli na trzy miesiące przed terminem do składania ofert;

jeżeli oferent jest osobą zagraniczną i o ile jest to wymagane przepisami prawa –promesę lub zezwolenie właściwego ministra na nabycie Nieruchomości.

W przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upoważnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty aktualnego wypisu z właściwego rejestru wraz z potwierdzeniem zgłoszenia zmian do rejestru w postaci odpisów wniosków rejestrowych z załącznikami i z dowodem ich nadania lub złożenia do właściwego organu rejestrowego;

Każdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonów i telefaksu, pod którymi można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne;

Za skutecznie złożone uważa się te oferty, które wpłyną zarówno do Biura Syndyka, jak i w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 wskazanego w Ogłoszeniu przed upływem Terminu składania ofert, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub jej nadania listem poleconym w placówce urzędu pocztowego.

Wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedażą winny mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności;

Odpisy dokumentów w języku obcym winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Oferta nabycia nieruchomości musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe: „Przetarg SR P-SM GUp 170/19 – Nieruchomości Wiesiołów”

Osobą uprawnioną do przyjęcia oferty w imieniu Syndyka jest Syndyk – Andrzej Sondej i osoba upoważniona Henryk Marciniak.

Otwarcie ofert. Aukcja. Zatwierdzenie oferty

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w kancelarii notarialnej notariusza wskazanego w Ogłoszeniu Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10,00.

W przypadku złożenia prawidłowo co najmniej dwóch ważnych ofert syndyk zastrzega prawo przeprowadzenia aukcji na następujących warunkach:

aukcja odbywa się u wskazanego przez syndyka notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu przy ul. Garbary 95/11 tel. 61 8510023 i w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10,30.

cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaproponowana cena przez oferentów dopuszczonych do aukcji;

oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą;

aukcja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż ustalona kwota postąpienia;postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);

Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

jeżeli oferent, który został zawiadomiony o aukcji nie stawi się na aukcję, Syndyk unieważnia jego ofertę i zatrzymuje wpłacone przez niego wadium. Syndyk może wówczas:

prowadzić aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na aukcję lub

jeżeli na aukcję stawił się jeden oferent udzielić przybicia oferentowi, który stawił się na aukcję lub

wyznaczyć termin kolejnej aukcji, na którą zaprosi dodatkowych oferentów.

Oferent, którego oferta została wybrana powiadomiony zostanie o tym niezwłocznie. Pozostali oferenci, których oferty nie zostały wybrane zostaną powiadomieni o tym fakcie w terminie 3 dni.

Oferenci, których oferty nie zostały wybrane pozostają związani ofertą przez okres, o którym mowa w postanowieniu 12.4. Regulaminu jednak nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Syndyk może w każdym czasie zwrócić się do uczestników przetargu o przedłużenie terminu związania ofertą o okres wskazany przez Syndyka. Oferent nie jest zobowiązany do przedłużenia terminu związania ofertą

.Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawarta zostanie w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez Syndyka.

Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości, jak również koszty zmian w księdze wieczystej, w tym koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ze względu na prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 k.u.r. umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić do dnia podpisania umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, za wyjątkiem wpłaconego wadium. Rachunek bankowy wskazany przez Syndyka musi zostać uznany ceną najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wyznaczony jako termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania Nieruchomości.

Jeżeli, oferent, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy sprzedaży we wskazanym przez Syndyka terminie, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży, Syndyk unieważnia ofertę tego oferenta i zatrzymuje wniesione przez niego wadium.

W przypadku, o którym mowa w postanowieniu 31, o ile postępowanie nie zostanie unieważnione:

Syndyk organizuje aukcje, zgodnie z postanowieniem 22 Regulaminu lub – według własnego wyboru – informuje kolejnego spośród oferentów, którego oferta była najkorzystniejsza o wyborze jego oferty.

Jeżeli dwie lub więcej ofert opiewało na tę samą cenę, Syndyk organizuje aukcję, zgodnie z postanowieniem 22 Regulaminu i po jej przeprowadzeniu dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadamia oferenta o wyborze jego oferty.

Po zawiadomieniu oferenta o wyborze jego oferty Syndyk dokonuje czynności, o których mowa w postanowieniach 26 i n. Regulaminu.

Postanowienia końcowe

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie im zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu związania ofertą.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca Nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży

Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej.

W umowie nabycia Nieruchomości zostanie wyłączona odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi. Nabywca złoży oświadczenie o tym, że znany jest mu stan faktyczny i prawny Nieruchomości.

Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się Ogłoszenia. Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złożenia ofert Syndykowi.

Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania i od sprzedaży Nieruchomości oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Uczestnikom przetargu i aukcji nie przysługuje w takim wypadku żadne odszkodowanie.

Z możliwości nabycia nieruchomości wyłączeni są: Syndyk, Sędzia-Komisarz, członkowie organów upadłej spółki i osoby wymienione w art. 157a ust. 2 p.u.

Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszeń prasowych rozstrzygał będzie Sędzia-Komisarz.Andrzej Sondej

Syndyk


Poznań, dnia 15 listopada 2019r.

 
  Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/0fc6cc294d6c4b37f9c563084e797c83sc25019111916130.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/library/Core/File.php on line 53

  Warning: filemtime(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/0fc6cc294d6c4b37f9c563084e797c83sc25019111916130.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/modules/Base/Class/Files.php on line 119

  Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/ee286e3a35d7b6a5fb57f5e31f136f1csc25019111916140.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/library/Core/File.php on line 53

  Warning: filemtime(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/ee286e3a35d7b6a5fb57f5e31f136f1csc25019111916140.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/modules/Base/Class/Files.php on line 119

  Warning: filesize(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/b8590bd757bafe009305427a07c9bdf4sc25019111916180.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/library/Core/File.php on line 53

  Warning: filemtime(): stat failed for /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/web/uploads/b8590bd757bafe009305427a07c9bdf4sc25019111916180.pdf in /var/www/vhosts/zlicytowane.pl/httpdocs/modules/Base/Class/Files.php on line 119
 • sc25019111916130.pdf
  format: pdf rozmiar: 0 KB
 • sc25019111916140.pdf
  format: pdf rozmiar: 0 KB
 • sc25019111916180.pdf
  format: pdf rozmiar: 0 KB


Data dodania: 2019-11-20

Data wygaśnięcia: 2020-02-18

Wyświetleń: 379


zgłoś naruszenie zasad
pokaż trasę z:
do Wiesiołków gm. Dąbie pow. kolski , Poznań

Inne oferty