Regulamin Portal Aukcyjny zlicytowane.pl

 1. Portal Aukcyjny zlicytowane.pl, zwany dalej Portalem, to interaktywna platforma handlowa umożliwiająca prowadzenie transakcji w trybie on-line (wystawianie przez Stronę Sprzedającą ofert sprzedaży oraz zakupu przez Stronę Zainteresowaną wystawionych produktów), oraz umożliwiająca dodawanie ogłoszeń.
 2. Właścicielem Portalu jest Dariusz Ziółek „SD-projects” z siedzibą w Głogowie, ul.Łokietka 18/2 NIP:6931939509, zwanego dalej Właścicielem Portalu.
 3. Portal nie jest sprzedawcą Towarów dostępnych na Portalu, a jedynie udostępnia swój Portal w celu kojarzenia Strony Sprzedającej i Strony Kupującej. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów oraz prawidłowość opisu Towaru ponosi Strona Sprzedająca. Właściciel Portalu nie ponosi również odpowiedzialności za zachowanie i politykę sprzedaży Strony Sprzedającej i Strony Kupującej.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1)    Dane Osobowe - przekazane w trakcie rejestracji na Portalu informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Właściciela Portalu w zakresie niezbędnym dla celów handlowych Portalu, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód;

2)    Portal –platforma handlowa umożliwiająca prowadzenie transakcji w trybie on - line, prowadzony i administrowany przez Właściciela Portalu, w ramach którego Właściciel Portalu dostarcza platformę internetową na rzecz Użytkowników, znajdujący się pod adresem www.zlicytowane.pl ;

3)    Profil - unikalne konto Strony Kupującej lub Strony Sprzedającej zarejestrowane tworzone na Platformie przez Właściciela Portalu. Konto stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Właściciela Portalu oznaczony indywidualną nazwą (loginem/emailem) i hasłem. Gromadzone są w nim dane podane przez Stronę Kupującą lub Stronę Sprzedającą w formularzu rejestracji.

4)    Profil Komornika - sporządzony przez Właściciela Portalu bezpłatny profil, zawierający w zakresie podstawowym zgodnie z formularzem rejestracji dane udostępnione przez Komornika na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

5)    Profil Syndyka – sporządzony przez Właściciela Portalu bezpłatny profil, zawierający w zakresie  podstawowym zgodnie z formularzem rejestracji dane udostępnione przez Syndyka na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

6)    Profil Prywatny – sporządzony przez Właściciela Portalu bezpłatny profil, zawierający w zakresie podstawowym zgodnie z formularzem rejestracji dane udostępnione przez osobę fizyczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

7)    Profil Firmowy - sporządzony przez Właściciela Portalu bezpłatny profil, zawierający w zakresie podstawowym zgodnie z formularzem rejestracji dane udostępnione przez osobę prawną na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

8)      Profil - oznacza łącznie Profil Komornika, Profil Syndyka, Profil Prywatny i Profil Firmowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej;

9)      Pliki cookies - tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, w których serwery Właściciela Portalu informacje na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika (komputera, tabletu, smartfona lub in.), z którego korzysta Użytkownik. Informacje z Plików cookies serwer Właściciela Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z Internetem za pomocą tego samego urządzenia końcowego, a także mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

10)   Regulamin - niniejszy regulamin opracowany w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące katy prawne, dostępny na stronie internetowej serwisu, w zakładce Regulamin  i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

11)   Strona Sprzedająca – Użytkownik mający założony Profil Komornika lub Profil Syndyka, wystawiający Towar na sprzedaż za pośrednictwem Portalu na warunkach przewidzianych w Regulaminie i korzysta z usług Portalu;

12)   Strona Kupująca – Użytkownik mający założony profil Prywatny lub Profil Firmowy, biorący udział w procesie zakupu wystawionego Towaru za pośrednictwem Portalu na warunkach przewidzianych w Regulaminie i korzysta z usług Portalu;

13)   Usługi płatne - usługi płatne świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające w szczególności na możliwości promowania dodawanych przez Stronę Sprzedającą darmowych ogłoszeń, pełny dostęp do danego ogłoszenia lub aukcji oraz uczestnictwa w aukcjach przez Stronę Kupującą, weryfikacja profilu strony kupującej za pośrednictwem płatności sms-premium.

14)   Użytkownik – Strona Kupująca, Strona Sprzedająca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odwiedza Portal, bez rejestracji bądź logowania, korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usługi elektronicznej;

15)   Właściciel Portalu – Dariusz Ziółek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Ziółek „SD-projects”.

 

 1. Głównym celem działania Portalu jest umożliwienie prowadzenia transakcji handlowych on–line pomiędzy Stronami Sprzedającymi a Stronami Kupującymi w trybie opisanych w Regulaminie oraz dodawanie ogłoszeń informacyjnych.
 2. Użytkownicy Portalu są anonimowi, z wyłączeniem Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników pozostających jednocześnie Usługobiorcami oraz z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Portalu. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (w pamięci urządzeń końcowych Użytkowników odwiedzających stronę Portalu), w celu identyfikacji Użytkowników Portalu oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Użytkowników.
 4. Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Portalu.
 5. Portal umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Portalu obcym systemom w celach statystycznych i reklamowych (np. Google AdSense, serwisy społecznościowe), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam w programie Google Adwords).
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Portalu, w tym zawarte w nim informacje, w szczególności takie jak: baza danych, tekst jakimkolwiek języku, wybór i układ treści stanowiącej zawartość Portalu, znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia oraz inne elementy serwisu Portalu stanowią własność Usługodawcy z wyłączeniem tych, które stanowią przedmiot odrębnych praw o charakterze wyłącznym innych podmiotów (w szczególności praw autorskich lub licencji). Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych zestawień lub baz danych z materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów lub informacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Właściciela Portalu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portalu zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności tekst jakimkolwiek języku, wybór i układ treści, znaki słowne, graficzne i słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia, których uprawniony jest Strona Kupująca i/lub Strona Sprzedająca zamieszczająca daną treść.
 3. Strona Kupująca i/lub Strona Sprzedająca poprzez zamieszczenie na Portalu jakichkolwiek informacji lub materiałów, w tym w szczególności Profile, zawierającego znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, odnośniki, zdjęcia oświadcza i zapewnia, iż posiada odpowiednie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, do zamieszczanych informacji lub materiałów, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.
 4. Strona Kupująca i/lub Strona Sprzedająca udziela Właścicielowi Portalu nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w Profilu informacji lub materiałów na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, drukarską, reprograficzną, techniką zapisu magnetycznego lub cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Właściciela Portalu oraz powszechne udostępnianie i wyświetlanie, w tym w sieciach komputerowych, teleinformatycznych i sieci Internet.
 5. Użytkownicy Portalu są upoważnieni do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych przez Właściciela Portalu informacji lub materiałów wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
 6. a) zapis treści magnetyczny lub techniką cyfrową, drukarską i reprograficzną,
 7. b) wyświetlenie treści na ekranie monitora i wprowadzanie do pamięci komputera.
 8. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych materiałów lub informacji wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Portalu i/lub Strony Kupującej i/lub Strony Sprzedającej i/lub innego uprawnionego podmiotu. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich materiałów lub informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Portalu i/lub Strony Kupującej i/lub Strony Sprzedającej i/lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
 1. Warunkiem korzystania z serwisu Portalu jest skorzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego komunikującego się z Internetem, wyposażonego w popularną przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari lub podobne).
 2. Korzystanie z materiałów i informacji zgromadzonych na stronie Portalu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie udostępnianych materiałów i informacji, a także funkcji Portalu w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Właściciela Portalu w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób.
 3. Użytkownik Portalu oświadcza i zapewnia, a także zobowiązuje się, że:
  1. powstrzyma się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz powstrzyma się od korzystania z zasobów Portalu w sposób uciążliwy dla innych podmiotów,
  2. w razie podania danych osobowych dane te będą prawdziwe i aktualne (w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących podmiotów, przekazywanie danych osobowych innych osób lub podmiotów jako własnych danych osobowych oraz korzystanie z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom lub podmiotom,
  3. będzie przestrzegał autorskich praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej innych podmiotów (w szczególności związanych z zawartymi w treści Portalu),
  4. będzie zapoznawał się ze zmianami Regulaminu oraz innymi wzorcami umów regulującym działanie Portalu oraz świadczenie usług przez Właściciela Portalu,
  5. nie będzie umieszczał lub rozpowszechniał za pomocą Portalu szkodliwego lub złośliwego oprogramowania.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowania układu i treści Portalu, w szczególności do korygowania lub poprawiania treści Profili, moderowania ocen lub komentarzy i innych czynności związanych z prowadzeniem Portalu.

 

Jakiekolwiek przekazywanie za pośrednictwem Portalu lub inne udostępnianie w Portalu informacji i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, a także wszelkie działania, które narażałby na odpowiedzialność prawną Właściciela Portalu lub inne podmioty, lub mogłyby wyrządzić im szkodę jest niedopuszczalne.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą wyświetlenia strony zlicytowane.pl i utworzenia odpowiedniego profilu.
 2. Użytkownik uzyskuje status Użytkownika zarejestrowanego, jeżeli:
  1. podał następujące dane: imię, nazwisko, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnił inne pola Formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako nieobowiązkowe,
  2. zapoznał się i potwierdził fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
  3. wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub uzupełniania).
 3. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Profilu Użytkownika zostaną anulowane.
 4. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil.
 5. Właściciel Portalu, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu Profil Użytkownika.
 6. Właściciel Portalu przewiduje możliwość założenia następujących Profili: Profil Komornika, Profil Syndyka, Profil Prywatny i Profil Firmowy.
 7. Strona Sprzedająca przy tworzeniu Profilu Komornika i/lub Profilu Syndyka po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (w szczególności podanie numeru wpisu na listę komorników lub Syndyka) otrzyma wiadomość automatycznie wysłaną z Portalu, na którą ma udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni. Następnie Właściciel Portalu weryfikuje podane dane w formularzu rejestracyjnym, w szczególności numer licencji oraz dane kontaktowe. Po pozytywnej weryfikacji Właściciel Portalu kontaktuje się osobą tworzącą Profil Komornika lub Profilu Syndyka w celu zweryfikowania czy Profil został utworzony przez osobę, której dane zostały wskazane.
 8. Strona Kupująca przy tworzeniu Profilu Prywatnego lub Firmowego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzyma wiadomość automatycznie wysłaną z Portalu, na którą ma udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni. Następnie w celu aktywacji Profilu i uwierzytelnienia podanych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym osoba zakładająca Profil wysyła smsa aktywacyjnego na numer telefonu: 71068, którego koszt wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto). Procedura aktywacyjna i uwierzytelniająca podane dane osobowe polegająca na wysłaniu smsa aktywacyjnego odbywa się co 12 miesięcy.
 9. Użytkownicy mający założony Profil Komornika lub Profil Syndyka mogą być Stroną Sprzedająca na Portalu.
 10. Użytkownicy mający założony Profil Prywatny i Profil Firmowy mogą być Stroną Kupującą na Portalu.
 11. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Profilu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 12. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie dokonywać zmiany danych Profilu podanych w trakcie rejestracji. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z funkcjonalności udostępnionych przez Portal.
 13. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili usunąć samodzielnie Konto.
 14. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika zarejestrowanego są sprzeczne z Regulaminem lub z prawem lub naruszają interesy Właściciela Portalu, Właściciel Portalu może:

-  zablokować Profil Użytkownika,

- uzależnić korzystanie z Portalu i Profilu od potwierdzenia przez Użytkownika zarejestrowanego odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości.

 1. Właściciel Portalu w ramach Portalu świadczy usługi bezpłatne, przede wszystkim w formie prezentowania Aukcji i Ogłoszeń, skierowane do Użytkowników, a także Usługi płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www umożliwiającej dostęp do danej Usługi płatnej.
 2. Korzystanie z informacji i materiałów podstawowych zawartych na Portalu jest nieodpłatne. Usługi płatne wykonywane są przez Właściciela Portalu na zamówienie posiadacza Profilu.
 3. Korzystanie z Usług płatnych świadczonych przez Właściciela Profilu możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zamówieniu usługi oraz dokonaniu zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej Usługi płatnej, zgodnie z § 10 poniżej.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść Aukcji i Ogoszeń i prawdziwość zawartych w nich informacji, w szczególności w zakresie opisanym w § 12 Regulaminu.
 1. Strona Sprzedająca posiadająca aktywny Profil na Portalu może umieszczać ogłoszenia lub aukcje bezpłatnie, może jednak wybrać jedną z dostępnych płatnych opcji promowania Aukcji/Ogłoszenia, po opłaceniu wybranej opcji, Właściciel Portalu po otrzymaniu opłaty udostępnia ogłoszenie lub aukcje na Portalu. Umieszczone ogłoszenie lub aukcja będzie przyporządkowana do Profilu Strony Sprzedającej.
 2. Ogłoszenia lub aukcje będą szeregowane w Portalu pod względem czasu obecności w Portalu i właściwości Towaru. Właściciel Portalu ma prawo do dowolnego szeregowania i promowania, a także zmieniania kryteriów uszeregowania i promowania Profili z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w szeregowaniu i promowaniu mają posiadacze Profilu Komornika i/lub Syndyka, którzy wykupili abonament miesięczny(opcja wykupienia abonamentu nie jest aktywna lecz zostanie aktywowana w przyszłości).
 3. Korzystanie z Usług płatnych wymaga rejestracji na stronie www.zlicytowane.pl oraz opłacenia Usługi płatnej online przez system płatności elektronicznej udostępniony przez Właściciela Portalu (Dotpay lub podobny). Dla uniknięcia wątpliwości Właściciel Portalu wskazuje, że nie przyjmuje zapłaty gotówką.
 4. Usługa płatna jest świadczona od momentu wpływu opłaty na konto Właściciela Portalu oraz skompletowania na Profilu danych dotyczących ogłoszenia/aukcji.
 5. Strona Sprzedająca ma możliwość dodawania w ogłoszeniach, aukcjach stacjonarnych i aukcjach on–line pliku PDF, JPG, DOC, które Strona Kupująca będzie mogła pobrać.
 6. Strona Sprzedająca może wybrać następujące typy ogłoszeń/aukcji:

5.1. Ogłoszenie – jest ogłoszeniem informacyjnym zawierającym specyfikacje dotyczące Towaru będącego przedmiotem ogłoszenia, nie ma jednak możliwości przez Stronę Kupującą możliwości licytacji Towaru lub zakupu Towaru za pośrednictwem portalu. Ogłoszenie ma na celu zaprezentowanie Towaru, Strona Kupująca, która jest zainteresowana Towarem może skierować bezpośrednio do Strony Kupującej zapytanie dotyczące Towaru lub zaproponować cenę za wystawiony Towar.

5.2. Aukcja stacjonarna – jest ogłoszeniem informacyjnym zawierającym specyfikacje dotyczące Towaru będącego przedmiotem ogłoszenia, nie ma jednak możliwości przez Stronę Kupującą możliwości licytacji Towaru lub zakupu Towaru za pośrednictwem portalu. Ogłoszenie ma na celu zaprezentowanie Towaru, Strona Kupująca, która jest zainteresowana Towarem może skierować bezpośrednio do Strony Kupującej zapytanie dotyczące Towaru lub zaproponować cenę za wystawiony Towar.

5.3. Aukcja on-line – jest ogłoszeniem o aukcji sprzedażowej za pośrednictwem Portalu, w której Strona Kupująca może licytować dany przedmiot on-line. Licytacja w ramach aukcji On-line jest jawna. Licytować w aukcjach on-line może jedynie zalogowany Użytkownik posiadający Profil, który przeszedł w trakcie rejestracji pozytywną weryfikację. Strona Sprzedająca wskazuję cenę minimalną za wystawiony Towar, a Strona Kupująca w celu zakupu Towaru składa ofertę (przystąpienie) w module aukcyjnym dostępnym na Portalu. Moduł aukcyjny zawiera informacje dotyczące prowadzonych aukcji, takie jak:

 1. a) numer indentyfikacyjny aukcji on-line,
 2. b) przedmiot Towaru wraz z opisem,
 3. c) czas rozpoczęcia i zakończenia aukcji,
 4. d) cena wywoławcza Towaru,
 5. e) aktualna oferta cenowa,
 6. f) dotychczasowe oferty cenowe (postąpienie),
 7. g) status aukcji („nieaktywna”, „trwająca”, „zakończona”).
 8. Parametry dotyczące opisu Towarów w ogłoszeniach i/lub w aukcjach leżą po Stronie Sprzedającej. Strona Sprzedająca może zastrzec sobie prawo anulowania aukcji oraz ponownego rozpoczęcia anulowanej aukcji.
 9. Aukcja on-line rozpoczynają się i kończą w czasie wskazanym w module aukcyjnym. Z uwagi na ograniczenia techniczne czas rozpoczęcia i zakończenia aukcji jest podawany z dokładnością do 5 minut.
 10. Złożenie oferty (postąpienie) ze Strony Kupującej w ramach aukcji on-line jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnia ona warunki podane w ogłoszeniu aukcyjnym.
 11. Zabronione jest wpływanie na wynik aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest stosowanie jakichkolwiek programów komputerowych, skryptów lub innych środków technicznych przez Stronę Kupującą mogących mieć szkodliwy wpływ na przebieg aukcji on-line lub mających na celu nieuczciwe wygranie aukcji.
 12. Zwycięzcą aukcji on–line zostaje Strona Kupująca, którego oferta cenowa (postąpienie) jest najwyższa w momencie zakończenia aukcji. Przybicie następuje poprzez wyświetlenie w module aukcyjnym informacji o zakończeniu aukcji, wskazując zwycięzcę (profil Prywatny lub Profil Firmowy).
 13. Ogłoszenia, aukcje stacjonarne i aukcje on–line mogą być dodawane tylko i włącznie przez zarejestrowane Strony Sprzedające posiadające Profil Komornika lub Profil Syndyka.
 14. Dostęp do pełnego opisu ogłoszeń, aukcji stacjonarnych i aukcji on-line mają jedynie Użytkownicy zalogowani na Profilu, których Profil Prywatny lub Profil Firmowy przeszły pozytywną weryfikację oraz właściciel profilu wykupił pełny dostęp do danej Aukcji lub Ogłoszenia, lub wykupił abonament.
 15. Właściciel Portalu ma prawo moderowania treści Profili, w tym poprawiania, uzupełniania lub usuwania danych, w szczególności w razie powzięcia wiadomości o nieprawdziwości.

 

 1. Koszt wzięcia udziału przez Stronę Kupującą  w jednej aukcji on-line to opłata 2 zł netto (2,46 zł brutto). Opłata nie podlega zwrotowi, nawet przy rezygnacji Strony Kupującej, nie przystąpienia Strony Kupującej do aukcji lub odwołania aukcji przez Stronę Sprzedającą.
 2. Strona Kupująca może wykupić abonament miesięczny w wysokości 200 zł netto (246 zł brutto). Abonament miesięczny umożliwia Stronie Kupującej pełny dostęp do wszystkich Aukcji i Ogłoszeń w ciągu miesiąca. Za miesiąc uważa się 30 dni następujących po sobie, jako pierwszy dzień liczy się dzień uznania na rachunku bankowym Właściciela Portalu opłaty.
 3. Strona Sprzedająca może wykupywać umieszczanie na swoim Profilu pojedynczych ogłoszeń, aukcji stacjonarnych lub aukcji on-line.
 4. Koszt pełnego dostępu do pojedynczej aukcji/ogłoszenia to koszt 2 zł netto (2,46 zł brutto).
 5. Strona Sprzedająca może w ogłoszeniach, aukcjach stacjonarnych i aukcjach on–line dodać 12 pierwszych zdjęć za darmo. Każde kolejne zdjęcie dodane ponad to koszt 0,20 zł netto (0,246zł brutto). Maksymalna ilość zdjęć przy jednym ogłoszeniu, aukcji stacjonarnej, aukcji on–line to 20.

 

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem następuje z chwilą zaprzestania z informacji lub materiałów zamieszczonych na Portalu lub zamknięcia przeglądarki lub innego oprogramowania używanego do wyświetlania zasobów Portalu.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem zarejestrowanym następuje poprzez usunięcie Profilu przez Użytkownika zarejestrowanego, z zachowaniem postanowień § 11 punktu 1 powyżej.
 3. Właściciel Portalu ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Użytkownikiem, w tym  usunąć Profil Użytkownika zarejestrowanego w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Właściciela Portalu uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Profil jest sprzeczna z prawem lub narusza interesy Właściciela Portalu lub innych podmiotów,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Profilu, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Profilu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

 1. Jeżeli jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone na podstawie niniejszego Regulaminu okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe, niezależnie od zobowiązań znajdujących się w treści Regulaminu, Strona Sprzedająca zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Właściciela Portalu lub jakichkolwiek osób trzecich w stosunku do Właściciela Portalu, a także pokryć koszty Usługodawcy związane z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności w związku z udostępnianiem Portalu, w szczególności Właściciel Portalu nie zapewnia i nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika z Portalu będzie przebiegało bez błędów, przerw, czy zakłóceń innej natury, jak również że treść Profili lub rezultat poszukiwań będzie w jakimkolwiek zakresie (w szczególności co do dokładności, czy przydatności) odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, chyba, że Właściciel Portalu wyraźnie zaznaczy inaczej.
 3. Odpowiedzialność Właściciela Portalu za szkodę jest wyłączona do granic umyślności w zakresie:
 1. wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem,
 2. treści i formy informacji i materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Profili, naruszających prawo lub chronione prawem prawa osób trzecich,
 3. przerw w dostępie do Portalu, w tym przerw uniemożliwiających korzystanie z Portalu, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji lub innymi planowanymi lub nieplanowanymi zdarzeniami informatycznymi i teleinformatycznymi,
 4. szkód poniesionych przez Użytkowników Portalu, spowodowanych nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 5. treści Profili oraz działania serwisów, do których odsyłają Profile lub Portal w jakimkolwiek zakresie, w tym w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach tych serwisów,
 6. prawdziwości informacji zawartych w Profilach, w tym informacji o Stronie Kupującej lub Towarach opisanych w ogłoszeniach, aukcjach stacjonarnych, aukcjach on – line  na Profilach Strony Sprzedającej,
 7. jakichkolwiek skutków wykorzystania przez Użytkownika materiałów lub informacji uzyskanych z Profili lub za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji,
 8. jakichkolwiek transakcji realizowanych przez serwisy, do których odsyłają Profile lub Portal w jakimkolwiek zakresie,
 9. odpowiedzialności, która wynika z art. 12, art. 13 i art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika zarejestrowanego oraz rozpoczęcie ich przetwarzania przez Właściciela Portalu jest dobrowolne i następuje z chwilą zarejestrowania się na Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego do momentu ich trwałego usunięcia z treści Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu.
 3. Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w zakresie niezbędnym do realizacji usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, w tym jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód osób uprawnionych.
 4. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia (żądania usunięcia) w każdym czasie.
 5. Właściciel Portalu podejmuje odpowiednie działania techniczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 6. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników zarejestrowanych w związku z korzystaniem z usługi nie będą udostępniane osobom trzecim (odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.), z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Portalu należy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie Portalu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@zlicytowane.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika zarejestrowanego lub innego pomiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności faktyczne, które stały się przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Właściciela Portalu. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia poprzez dostarczenie ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.
 5. Prawo do dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 
 1. Właściciel Portalu może w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Nie wpływa to jednak na już podjęte zobowiązania Stron Sprzedających i Stron Kupujących (w szczególności na cenę Usług płatnych lub terminy zapłaty).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Portalu i od tego dnia ma zastosowanie do umów zawieranych.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 4. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2017 r.