Syndyk Masy Upadłości Marzeny Kuchty

[ Aukcja Stacjonarna ] Domy


Aby zobaczyć więcej zaloguj się
325 000,00 zł netto ( cena minimalna )
Do końca: 80 dni ( pon 14 grud 2020 14:39:08 )


Więcej informacji jest widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników


 • Stan

  NowySYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARZENY KUCHTY


ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż łączną, z wolnej ręki

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNO STOJĄCEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGOŁączna cena minimalna – 325.000,00 zł. netto /słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto/

Niniejsze ogłoszenie łącznej sprzedaży:

1, prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntowych nr 41/36 i 41/56 oraz budynku mieszkalnego 1 - rodzinnego wolno stojącego i budynku garażowego położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 307 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00061585/4.

i

2, prawa własności nieruchomości działki gruntowej nr 41/57 położonej w obrębie 0017, Niewolno,gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 18 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00065420/8.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty nabycia wskazanych wyżej nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą  minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.SR-P XI GUp 14/20 NIRUCHOMOŚĆ NIEWOLNO” na adres: Syndyk masy upadłości Marzeny Kuchty, Biuro Syndyka : ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 23 września 2020 roku. Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach u notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11). O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

II. Wpłacenie wadium w wysokości 38 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 14 sierpnia 2020 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku):

Bank Pekao  S.A. 09 1240 3813 1111 0010 9660 8282

 1. 1. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;
 2. 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.
 3. 3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu;

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 783251125.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ - BUDYNK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY I BUDYNK GARAŻOWYNiniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad łącznej sprzedaży:

1, prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntowych nr 41/36 i 41/56 oraz budynku mieszkalnego 1 - rodzinnego wolno stojącego i budynku garażowego położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 307 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00061585/4.

i

2, prawa własności nieruchomości działki gruntowej nr 41/57 położonej w obrębie 0017, Niewolno,gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 18 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00065420/8.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza” z dnia 15 września 2020 roku.

Regulamin oraz operaty szacunkowe sporządzone dla nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej www.upadlosci-szczecin.pl

§ 1.

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535 ze zm.), przy uwzględnieniu innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

- ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.),

- ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 450 ze zm.),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.),

- ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 1. W przypadkach, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny w wysokości 23 procent.
 2. Terminy, o których mowa w ogłoszeniach prasowych oraz w Regulaminie, należy liczyć według zasad określonych w przepisach art. 110–116 Kodeksu cywilnego.

§ 2.

Niniejszym Regulaminem Sprzedaży objęte jest;

1, prawo własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntowych nr 41/36 i 41/56 oraz budynku mieszkalnego 1 - rodzinnego wolno stojącego i budynku garażowego położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 307 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00061585/4.

2, prawo własności nieruchomości działki gruntowej nr 41/57 położonej w obrębie 0017, Niewolno,gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Wartość oszacowania 18 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych netto). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PO1G/00065420/8.

§ 3.

Cena minimalna nieruchomości w niniejszym przetargu została ustalona w oparciu o operat szacunkowy z dnia 20 lutego 2020 r. określającego wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntowych nr 41/36 i 41/56, budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku garażowego, położonej w obrębie 0017 Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie,

oraz aneksu do operatu szacunkowego z dnia 20 lutego 2020 roku  dotyczącego oszacowania prawa własności działki gruntowej nr 41/57 położonej w obrębie 0017, Niewolno, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie.

Za cenę łączną nie niższą niż określona w operatach szacunkowych to jest – 325.000,00 zł. netto /słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto/

§ 4.

 1. Wyłonienie nabywcy odbędzie się w drodze przetargu polegającego na złożeniu pisemnej oferty w terminie do dnia 23 września 2020 roku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

-         złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą cenę minimalną wskazaną w § 3 Regulaminu wyrażoną kwotowo i jednoznacznie poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie.

-         oferta powinna ponadto zawierać:

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę, status prawny oferenta, osoby upoważnione do jego reprezentacji /należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta/ telefon kontaktowy, a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zamieszczonymi w ogłoszeniu prasowym warunkami przetargu
 • oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny, prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży i że z tego tytułu zrzeka się wobec sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, także takich, które mogą się ujawnić w przyszłości, w tym do uzyskania od syndyka świadectwa energetycznego budynku.
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 • oświadczenie, że oferent – w przypadku wybrania jego oferty – zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne oraz publicznoprawne;
 • oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w terminie do trzech miesięcy od wyłonienia nabywcy stanąć do zawarcia aktu notarialnego, a w przypadku podmiotów zagranicznych

– o ile jest to wymagane przepisami prawa – przedłożyć promesę lub zezwolenie ministra właściwego ds. administracji publicznej na zakup nieruchomości upadłego.

W razie niedochowania któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, Syndyk ma prawo odstąpić od sprzedaży nieruchomości temu nabywcy, zaś jego wadium podlega przepadkowi na rzecz Masy Upadłości.

Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w kwocie 38 000,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 23 września 2020 roku. (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku).

Bank Pekao  S.A. 09 1240 3813 1111 0010 9660 8282

 • w przypadku przedsiębiorcy oferent winien dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru datowany nie wcześniej aniżeli na trzy miesiące przed pierwszym dniem terminu do składania ofert;
 • w przypadku oferentów, którzy są w trakcie rejestrowania danych ich dotyczących we właściwym rejestrze, przesłanką wystarczającą dla spełnienia wymogów co do oznaczenia oferenta i osób upoważnionych do jego reprezentacji jest załączenie do oferty aktualnego wypisu z właściwego rejestru wraz z potwierdzeniem zgłoszenia zmian do rejestru w postaci odpisów wniosków rejestrowych, z dowodem ich nadania lub złożenia do właściwego organu rejestrowego;
 • każdy z oferentów zobowiązany jest podać w ofercie numery telefonów i telefaksu, a także adres email,  pod którymi można kontaktować się z osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta, pod rygorem przyjęcia negatywnych skutków zaniechania. W przypadku zmiany adresu siedziby (zamieszkania) oferent zobowiązany jest do podania Syndykowi faktu zmiany adresu w terminie 3 dni od daty zmiany. W przeciwnym przypadku oświadczenia Syndyka, wysyłane pod nieaktualny adres, uważane będą za prawnie skuteczne;
 • Za skutecznie złożone uważa się te oferty, które zostaną złożone pocztą zarówno do Biura Syndyka, jak i równocześnie do notariusza (Kancelaria Notarialna Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11). O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływuoferty, w terminie wskazanym w  § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z zachowaniem warunków wskazanych w Regulaminie. O dotrzymaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
 • wszelkie oświadczenia oferentów związane z niniejszą sprzedażą winny mieć postać pisemną, pod rygorem nieważności;
 • odpisy dokumentów w języku obcym winny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 1. 3. Oferta nabycia nieruchomości musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę, przy czym na kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe „SR-P XI GUp 14/20 NIRUCHOMOŚĆ NIEWOLNO”

§ 5.

 1. 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11 w dniu 02 października 2020r. o godzinie 10.30
 2. 2. W przypadku złożenia, co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk zastrzega prawo przeprowadzenia aukcji (przetarg ustny) na następujących warunkach:

- licytacja odbywa się w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Przemysława Raczkowskiego w Poznaniu, ul. Garbary 95/11 w dniu 02 października 2020 r. o godzinie 11,00.

- cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaproponowana cena przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

- oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą

- licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż ustalona kwota postąpienia

- postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 2 000,00 zł netto (dwa tysiące złotych)

- syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem)

- jeżeli tylko jednak oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji syndyk udzieli jej przybicia.

 1. 3. Oferent, którego oferta została przyjęta powiadomiony zostanie o tym niezwłocznie. Pozostali oferenci, których oferty nie zostały wybrane zostaną powiadomieni o tym fakcie w terminie 3 dni, a wadium przez nich wpłacone zostanie im zwrócone w terminie 3 dni. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu.
 2. 4. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ostatecznie wybrany jako nabywca nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
 3. 5. Zwrot wadium zawsze następuje w kwocie nominalnej.

§ 6.

 1. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez Syndyka.
 2. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z przetargiem, zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
 3. Zapłata zaoferowanej ceny nabycia musi nastąpić do dnia podpisania umowy sprzedaży, na co nabywca zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty, bez dokonywania jakichkolwiek /za wyjątkiem wpłaconego wadium/ potrąceń i rozkładania ceny na raty. Cena musi znajdować się na rachunku bankowym prowadzonym dla masy upadłości w dacie wyznaczonej jako termin podpisania umowy sprzedaży.
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu transakcji.
 5. Jeżeli, pomimo wyboru nabywcy, odmówi on podpisania umowy sprzedaży we wskazanym przez Syndyka terminie, albo nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży, traci on prawo do nabycia przedmiotu sprzedaży a wpłacone przezeń wadium przepada na rzecz Masy Upadłości, Syndyk zaś jest uprawniony do wyznaczenia kolejnego terminu przetargu.

§ 7.

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Syndyka od dnia ukazania się ogłoszenia prasowego. Oferenci związani są postanowieniami Regulaminu od daty złożenia ofert Syndykowi.
 2. Syndyk ma prawo odstąpienia od prowadzenia niniejszego postępowania i od sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania.
 3. Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez Syndyka na podstawie przepisów Prawa upadłościowego:

-         wywołuje, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 313 Prawa upadłościowego, skutki analogiczne jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym, przy czym nabywca nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką, zastawem i zastawem rejestrowym

-         wszelkie długi upadłego, nie wyłączając tych z nich, które zabezpieczone są na majątku dłużnika, np. hipoteką, spłacane będą w kolejności wynikającej z przepisów Prawa upadłościowego,

§ 8.

Z możliwości nabycia nieruchomości wyłączeni są: Syndyk, Sędzia-Komisarz, członkowie organów upadłej spółki, dłużnicy masy upadłości i osoby wymienione w ust. 2 art. 157a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

§ 9.

Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu i ogłoszenia prasowego rozstrzygać będzie Sędzia-Komisarz.

Syndyk  Masy Upadłości

Andrzej  Sondej

Poznań, dnia  14 września 2020 r.

Data dodania: 2020-09-15

Data wygaśnięcia: 2020-12-14

Wyświetleń: 25


zgłoś naruszenie zasad
pokaż trasę z:
do Niewolno 70 , Niewolno

Inne oferty